Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.03.1998 r. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy został dokonany 01.08.2001 roku pod numerem KRS 0000026878. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Stalprodukt S.A. i jako jednostka dominująca w Grupie zajmuje się działalnością produkcyjną w zakresie której jest między innymi produkcja barier drogowych, oraz wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych.

Przedmiotem działalności firmy jest budowa dróg i autostrad w zakresie montażu stalowych barier drogowych i mostowych, działalność usługowa w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych, usług spawalniczo-remontowych oraz ciecia plazmowego blach.

Stalprodukt-MB Sp. z o.o. w swoim systemie organizacyjnym posiada dwa segmenty:

Produkcyjno-Remontowy
   
Zainstalowany na terenie i w obiektach dzierżawionych od Stalprodukt S.A. w Bochni wykonujący zadania produkcyjno-remontowe.
Drogowy
   
Składający się z czterech brygad montażowych działających w terenie całego kraju. Każda brygada wyposażona jest w sprzęt niezbędny do samodzielnego i samowystarczalnego wykonywania zadania montażu barier drogowych w każdym miejscu i w każdym czasie.
Misją Spółki jako nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, odbiorców świadczonych przez Stalprodukt-MB usług, poprzez doskonalenie wszystkich procesów w firmie, poprawę jakości świadczonych usług oraz rozwój firmy.

Zadaniem segmentu produkcyjno – remontowego jest w szczególności:

Przeprowadzanie remontów urządzeń węzłów technologicznych, oraz wykonywanie instalacji różnego rodzaju mediów energetycznych, wykonywanie usług spawalniczych , produkcja konstrukcji stalowych  spawanych i elementów barier drogowych. Wykonywanie usługi wypalania elementów stalowych, wykorzystując posiadaną nowoczesną wypalarkę plazmową.